Krankenhäuser

Restrukturierung, Sanierung, Förderung, Krankenhausbau, Privatisierung M&A

Hochschulen

Gründung, Akkreditierung, Restrukturierung, M&A, Programmplanung privater Hochschulen